Skip to content

Säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §
Yhdistyksen nimi on Kalajoen Reserviläiset ry. ja sen kotipaikka on Kalajoki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Kalajoen kunnan alue.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tehtävänä on:
– toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-ohjaa ja tukee jäsentensä tomintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on johtokunnalle tai  sen  puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.
Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua.
Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai mervartiolaitokseen on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään saavuttamansa jäsenoikeudet.

6 §
Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (½) johtokunnan vahvuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 §
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi johtokunta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

Johtokunta ja sen tehtävät

8 §
Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan  mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias varsinainen jäsen.

9 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompi kumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) johtokunnan jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.
Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

10 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä tominnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.).
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita johtokunnan käsiteltäväksi.

Kokoukset

11 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kevätkokous on pidettävä viimeistään helmikuun aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun 15. päivänä.

12 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

13 §
Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta enne kokousta.

14 §
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
8. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8§:n määräämissä rajoissa.
9.Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

17 §
hdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta tilintarkastusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompi kumpi varapuheenjohtajajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

19 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

20 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

21 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.